جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار از تیم ما

آیا این امکان هست که مبلغ ثبت نام مستقیم به حساب برگزارکننده واریز شود؟

خیر امکان پذیر نیست ، واریزی های خریداران بلیت های رویداد در حساب بلیت مستر باقی می ماند و پس از کسر ۴% کارمزد بلیت مستر به حساب معتبر درج شده در پروفایل کاربری برگزارکننده انتقال داده می شود ، البته بلیت مستر برای همکاری با برگزارکنندگان محترم این قابلیت در نظز گرفته که برگزارکنندگان بتوانند ۴۰ درصد از فروش بلیت های رویداد خودشان را قبل از برگزاری رویداد به امانت از بلیت مستر دریافت کنند