جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار از تیم ما

هنگام فعال سازی میکروفن اکوی صدا دارم

اکوی صدا زمانی پیش می آید از بلند گو به میکروفون منتقل شود این وضعیت در یکی از سه حالت زیر رخ میدهد
۱-بیش از یک سیستم در یک محیط (فیزیکی) در اتاق مجازی مشترک آنلاین باشند.
۲- روی یک سیستم با دو مرورگر مختلف وارد یک اتاق مجازی شوید.
۳- روی یک مرورگر با دو تب مختلف وارد یک اتاق محازی شودید.

برای رفع این مشکل:
فاصله دو سیستم و یا از هدست استفاده کنید.