جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار از تیم ما

پول مربوط به بلیت های فروخته شده رویداد چه زمانی به حساب برگزارکننده واریز می شود؟

پرداخت پول بلیت ها توسط بلیت مستر تا حداکثر ۷۲ ساعت کاری پس از خاتمه رویداد و در صورت نبود مشکل در خصوص رویداد ، به حساب درج شده توسط برگزارکننده واریز می شود