جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار از تیم ما

در ابزار وایت برد مشکل وارد کردن متن دارم

ممکن است در وارد کردن متن دچار مشکل برعکس بودن کلمات شوید.
این مشکل به خاطر انتخاب حالت Justify در تنظیمات ابزار متن هست.
لطفن حالت دیگری را انتخاب کنید تا مشکل برطرف شود.